Het bestuur

logo_pcok

De Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs te Katwijk, beter bekend als de PCOK, is een zelfstandige organisatie die zich richt op het verzorgen van kwalitatief hoogstaand basisonderwijs in Katwijk. Ruim 2.000 leerlingen bezoeken onze 7 basisscholen op 9 locaties en meer dan 180 medewerkers zijn dagelijks betrokken bij het lesgeven en mogelijk maken van goed onderwijs.

Er wordt gewerkt vanuit een duidelijk Protestants Christelijk levensovertuiging. Zie ook onze identiteitscode. We proberen niet alleen kennis, maar ook normen en waarden, respect en naastenliefde op bijbelse grondslag over te brengen. Toch staan onze scholen open voor alle kinderen, ongeacht geloofsovertuiging.

De basisscholen staan allemaal in Katwijk aan den Rijn en Katwijk aan Zee. Deze scholen vallen onder het bestuur van de PCOK en werken nauw samen op het gebied van identiteit, personeelsbeleid, financiën, onderhoud en kwaliteit.

Wanneer u informatie wilt, of een schoolgids van een van de scholen, ga dan naar de PCOK site.

Geachte ouders.

De stichting PCOK heeft voor alle leerlingen, ouders en scholen een paar protocollen ontwikkeld. Deze protocollen zijn opgesteld om een paar belangrijke zaken te regelen:
Als eerste is er een leerlingenstatuut vastgesteld: dit leerlingenstatuut regelt de belangen van leerlingen, ouders en school. U kunt daarin lezen hoe we met de wederzijdse belangen en rechten en plichten omgaan.
Als tweede is er een protocol sociale media opgesteld: dit protocol gaat in op de omgang met de sociale media en schetst hoe we ons daarop presenteren en welke uitingen toelaatbaar of ontoelaatbaar zijn. We proberen de wederzijdse privacy te waarborgen en te voorkomen dat leerlingen, ouders en leerkrachten slachtoffer worden van uitingen via deze media (of slachtoffers maken……)
Als laatste is een protocol foto en film vastgesteld. Dit protocol regelt hoe we omgaan met foto’s en filmbeelden die van leerlingen, ouders en leerkrachten worden gemaakt. Ook hier speelt de privacy weer een belangrijke rol.
Het statuut en de beide protocollen zijn door het bestuur, samen met de directies ontwikkeld en vastgesteld. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, waarin ouders en leerkrachten namens hun achterban zitting in hebben, heeft ingestemd met deze stukken. Daardoor gelden de regels uit deze drie stukken voor alle leerlingen, ouders en medewerkers van de stichting PCOK.
U kunt de stukken lezen en downloaden via de website van de stichting (www.stichtingpcok.nl) Overigens vindt u op die site ook allerlei ander nieuws. Van harte aanbevolen dus.

R. (Rindert) P.R. Venema, directeur-bestuurder stichting PCOK