Verlof en Leerplicht

ZIEKTE
Als uw kind thuis moet blijven door ziekte of een andere oorzaak, wilt u dat dan zo spoedig mogelijk melden? We weten dan waarom uw kind niet op school is. Tevens geeft het ons en u de zekerheid dat uw kind inderdaad op school is aangekomen. Belt u zo mogelijk tussen half negen en kwart voor negen?

LEERPLICHT
Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand, die volgt op de dag waarop het kind 5 jaar is geworden. Tot uw kind zes jaar is, mag u uw kind vijf uur per week thuis houden. Dat is natuurlijk niet wenselijk, maar als u het echt nodig vindt, kan dat. Wilt u ieder verzuim melden aan school? Als er redenen zijn waarom u uw kind meer uren per week thuis wilt houden, moet u daarvoor altijd contact opnemen met de directeur. Vanaf het zesde jaar komt deze regeling te vervallen en is uw kind volledig leerplichtig.

logo_leerplicht.net

VERLOF
We gaan ervan uit dat u zich houdt aan de vastgestelde schoolvakanties (wettelijke verplichting). De leerplichtwet geeft wel de mogelijkheid voor buitengewoon verlof, maar slechts bij gewichtige omstandigheden en tot een maximum van 10 dagen.

Dit verlof mag maar één keer per schooljaar aangevraagd worden.

Een aanvraag voor verlof moet vier weken van te voren schriftelijk worden ingediend. Formulieren hiervoor zijn verkrijgbaar bij de directeur.Bij meer dan tien dagen verlof moet ook de leerplichtambtenaar zijn/haar goedkeuring geven.

Gewichtige omstandigheden zijn b.v. als ouders kunnen aantonen (werkgeversverklaring) , dat zij vanwege hun werk niet in de gelegenheid zijn in de normale schoolvakantie(s) met de kinderen vakantie te houden. Tevens bij huwelijk, begrafenis en jubilea in de naaste familie.

Geen gewichtige reden is het als ouders liever buiten de normale schoolvakanties om op vakantie willen gaan, omdat het dan rustiger of goedkoper is. Ook aanvragen om een (mid)dagje eerder te vertrekken om de verkeersdrukte te ontlopen, of om tussendoor een lang weekend te houden, kunnen niet goedgekeurd worden.

Wanneer u geen toestemming voor extra verlof heeft gekregen en uw kind de lessen toch verzuimt, is de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.