Oudergesprekken

Een gesprek tussen de leerkracht en ouders vindt, in verband met de privacy, achter gesloten deuren plaats. De data van de besprekingen staan op de kalender vermeld en worden ook in de nieuwsbrief opgenomen. Wij houden de volgende gesprekken:

Startgesprekken
In de tweede en derde week van het schooljaar staan de startgesprekken gepland. Deze gesprekken vinden plaats tussen leerling, ouder en leerkracht en zijn bedoeld om kennis te maken. Tijdens dit gesprek krijgt de leerling de kans om zijn/haar verwachtingen uit te spreken over het komende schooljaar en kan er eventuele belangrijke informatie worden gedeeld.
Wanneer uw kind pas later in het schooljaar start, vind dit gesprek 2 of 3 weken na de eerste schooldag plaats.

Facultatieve oudergesprekken
In november en juli staan facultatieve oudergesprekken gepland. Deze gesprekken worden gehouden als er eventuele zorgen zijn over de ontwikkeling van de leerling.

Gesprekken groepen 1 en 2
In februari zijn er oudergesprekken waar de ontwikkeling van de leerling wordt besproken. De kleuters van de groepen 1 en 2 krijgen alleen aan het eind van het jaar een rapport mee. Eventueel vinden naar aanleiding van het rapport ook facultatieve gesprekken plaats.


Rapportgesprekken groepen 3 tot en met 7
Twee keer per jaar krijgen de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hun rapport mee. Het eerste rapport is in februari. Daarvoor organiseren we voor ouders 10-minutengesprekken, waarbij we de voortgang van uw kind bespreken op sociaal- emotioneel gebied en cognitief gebied. Wij geven de rapporten voorafgaand van de gesprekken aan uw kind mee, zodat u het rapport van te voren kunt inkijken.

Het tweede rapport wordt twee weken voor de zomervakantie op vrijdag meegegeven. De leerkrachten die dit nodig achten kunnen u uitnodigen voor een gesprek. Tevens kunnen ouders die dit wensen altijd een gesprek aanvragen met de leerkracht van hun kind.

Rapportgesprekken groepen 8
De leerlingen van de groepen 8 krijgen ook twee rapporten per jaar: het eerste rapport in februari betreft de voortgang van uw kind op sociaal-emotioneel en op cognitief gebied.

Tijdens de oudergesprekken in november vindt het eerste advies voor een VO-school plaats. Het laatste rapport wordt aan het eind van het schooljaar, bij het afscheid van uw kind, meegegeven.

Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.

Jolien, juf van groep 7B